Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Biblioteka - Aktualności

GOK - Aktualności

Serwis Samorządowy PAP

Zakres działania Drukuj

   Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, należy do gminy.

 

   Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności zadania własne obejmują nastepujące sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzen sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energie elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekunczych,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzen sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewien,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczenstwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym
 • wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzen użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

   Ustawy mogą nakładaa na gmine obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowan i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywaa również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywaa zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumien z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

   W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Wykonywanie zadań publicznych może być także realizowane w drodze współdziałania miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki miedzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielaa pomocy, w tym pomocy finansowej.

 

 
baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

platforma zakupowa

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

 

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumSobota, 25 Maja 2024 r.

Imieniny obchodzą:

Epifan, Grzegorz, Imisława, Maria Magdalena, Urban

Do końca roku zostało 221 dni.