Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Biblioteka - Aktualności

GOK - Aktualności

Serwis Samorządowy PAP

Ogłoszenie GOPS o naborze na wolne stanowisko pracy Drukuj
wtorek, 02 września 2014

 

Ogłoszenie GOPS o naborze na wolne stanowisko pracy.
Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie o naborze na stanowisko urzędnicze głównego księgowego.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaraczewie.

 

1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonania pracy)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaraczewie
ul. Jarocińska 7, 63 – 233 Jaraczewo
tel. 62/740 84 00
Wymiar czasu pracy – 1 etat
Rodzaj umowy - umowa o pracę

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego
Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie.

 

3.Wymagania niezbędne: Kwalifikacje w myśl ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy
1) Biegła znajomość komputera (Microsoft Word, Excel, Internet);
2) Znajomość programów komputerowych;
3) Biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości, ustawa o samorządzie gminnym;
4) Kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1) Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo – księgowej Ośrodka;
3) Nadzór i realizacja zadań finansowo – księgowych;
4) Sporządzanie sprawozdań finansowych;
5) Sporządzenie list płac, deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS;
6) Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki;
7) Prowadzenie kontroli finansowej i inne zadania wynikające z ustawy o rachunkowości, finansach publicznych oraz pozostałych aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności Głównego Księgowego.
8)stała współpraca ze Skarbnikiem Gminy, wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika GOPS, nie ujętych w powyższym zakresie obowiązków, a wynikających ze specyfikacji pracy komórki finansowo – księgowej.

 

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Stanowisko w biurze jednoosobowym, usytuowanym w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie na pierwszym piętrze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym przy komputerze od poniedziałku do piątku.

 

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosi 0%.

 

8. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy lub Curriculum Vitae;
3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;
6) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.);
7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
9) oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu naboru na stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaraczewie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r.,Nr 223, poz. 1458 ze zm.) .”

 

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie, ul. Jarocińska 763- 233 Jaraczewo lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie” w terminie do dnia 15.09.2014 r. do godz.12.00
Aplikacje, które wpłyną do GOPS w Jaraczewie niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Po ocenie wstępnej wymaganych dokumentów kandydaci zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.

 

10. Inne informacje:
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy informacyjnej i stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie.


Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jaraczewie
/-/ Bernadeta Sołtysiak

 

 

 
baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

platforma zakupowa

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

 

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumWtorek, 18 Czerwca 2024 r.

Imieniny obchodzą:

Efrem, Elżbieta, Gerwazy, Leonia, Marek, Marina, Paula

Do końca roku zostało 197 dni.